กองคลัง

นายสุรศักดิ์ ถุงออด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเบญจพร อินทร์นอก
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนุ่มอนงค์ โสภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชวรัตน์ สุดสะอาด
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวจตุพร ศรีษะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้