การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

อบต.ทุ่งชมพู ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งชมพู โรงเรียนภายในตำบล สภ.อ.ภูเวียง เยาวชนตำบลทุ่งชมพู จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลทุ่งชมพู ประจำปีงบประมาณ 2566