ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 093-9959727

นายทรงเดช พันธะมุย
รองนายก อบต.ทุ่งชมพู

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 064-4917074
นายอ่อน เวียงเหล็ก
รองนายก อบต.ทุ่งชมพู

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 063-3389130
นายเสถียร ขอนรัง
เลขานุการนายก อบต.ทุ่งชมพู

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-1684429

นายสุรศักดิ์ ถุงออด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
เบอร์โทรติดต่อ 085-7448499