ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป

อบต.ทุ่งชมพู

ที่ตั้งของ อบต.ทุ่งชมพู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอภูเวียง
ห่างจากตัวอำเภอ และที่ว่าการอำเภอภูเวียง ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ : จรดเขตเขื่อนอุบลรัตน์
 • ทิศใต้ : จรดตำบลนาหว้า,ตำบลหนองกุงธนสาร
 • ทิศตะวันออก : จรดเขื่อนอุบลรัตน์
 • ทิศตะวันตก : จรดตำบลหว้าทอง ตำบลทุ่งชมพู มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 41.1 ตร.กม. หรือประมาณ 10,397ไร่ แบ่งดังนี้ เนื้อที่รวมประมาณ 15,867 ไร่ แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 มีเนื้อที่ 3,067 ไร่
  • บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ 2,133 ไร่
  • บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่ 2,853 ไร่
  • บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 มีเนื้อที่ 1,224 ไร่
  • บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ 1,346 ไร่
  • บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 มีเนื้อที่ 1,582 ไร่
  • บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ 1,560 ไร่
  • บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 มีเนื้อที่ 2,102 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ…
   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยเขื่อนอุบลรัตน์ มีลักษณะเป็นที่ลาบลุ่มในทุ่งนา
   บางส่วนเป็นลอนลูกคลื่น ใกล้บริเวณป่าชุมชนโสกเสือ บางส่วนเป็นเนินเขาเตี๊ยๆ มีความสูงประมาณ
   50-80 เมตร จากระดับน้ำทะเล