สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

นายกำจร โนนชัย
ประธานสภาองค์การบริหารสวนตำบลทุ่งชมพู
นายจำนงค์ แสนนา
รองประธานสภาฯ
นายสิงขร นามวงษา
เลขานุการ สภาฯ

สมาชิกสภาฯ บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1

นายหนูรัตน์ ลิโป๊

สมาชิกสภาฯ บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2

นายกำจร โนนชัย

สมาชิกสภาฯ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3

นายจำนงค์ แสนนา

สมาชิกสภาฯ บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4

นายสิงขร นามวงษา

สมาชิกสภาฯ บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5

นางสาวประภัสสร คำตา

สมาชิกสภาฯ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6

นายนิคม ฝ่ายบุญ

สมาชิกสภาฯ บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7


นายสาทร จำปารอด

สมาชิกสภาฯ บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8

นายนิวัตร ชานนทร์