แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

หนังสือเลขที่ ปช 0013/00756 ลงวันที่ 14 ก.ค. 63 เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. (เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.2565)

ประกาศ อบต.ทุ่งชมพู เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.ทุ่งชมพู

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และคณะกรรมการติดตามผลฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)