โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม