นายสุรศักดิ์ ถุงออด หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ทุ่งชมพู ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรับชั่น รวมพลังงเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู