เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก (แบล๊คโฮม) จำนวน 1 คัน (รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก (แบล๊คโฮม) จำนวน ๑ คัน (รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก) เครื่องยนต์แบบ E-TVCS ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ แรงม้า น้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก (แบล๊คโฮม) จำนวน ๑ คัน (รถขุดตีนตะขาบขนาด เล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองพลวง ม.6-บ้านหนองผักแว่น ม.5 ต.หว้าทอง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

Read more