เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโสกเสือ – บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หว้าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งชมพู ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งชมพู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโสกเสือ – บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หว้าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E3/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ต.หว้าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งชมพู ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งชมพู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ต.หว้าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.หว้าทอง

Read more

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.หว้าทอง

Read more

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโสกเสือ-บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต.หว้าทอง

Read more