ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more